Inmiddels is het duidelijk geworden dat de coronacrisis niet alleen gevolgen kan hebben voor de gezondheid, maar ook voor de economie. Ondernemers zien mogelijk hun omzet teruglopen en werknemers in loondienst zien zich in sommige gevallen geconfronteerd met een (tijdelijk) lager inkomen of zijn in sommige gevallen zelfs hun baan kwijtgeraakt.

Wat gebeurt er wanneer er in uw geval (al dan niet wegens de coronacrisis) sprake is van een verlaging van het inkomen. Mag u als alimentatiebetaler dan nu minder alimentatie gaan betalen wanneer uw inkomen wegvalt? Of heeft u als alimentatieontvanger recht op een hogere onderhoudsbijdrage nu uw eigen inkomen lager is? En kan dit buiten de rechter om?

Relevante wijziging van omstandigheden

Het wegvallen of de verlaging van het inkomen is in beginsel reden voor een alimentatiewijziging. De wet noemt een wijziging van omstandigheden als grondslag voor een mogelijke wijziging van de alimentatie. Wijziging van de alimentatie vanwege inkomensverlies of -vermindering is dan ook zeker mogelijk, echter dient het inkomensverlies niet verwijtbaar of vermijdbaar zijn. Dat zou anders kunnen zijn als de alimentatieplichtige het verlies zelf heeft veroorzaakt door ontslag te nemen of bijvoorbeeld door (onnodig) te stoppen met zijn onderneming.

Inkomensverlies door het coronavirus wordt naar alle waarschijnlijkheid niet aangemerkt als vermijdbaar of verwijtbaar inkomensverlies. Vervolgens wordt bezien of het inkomen voor herstel vatbaar is. Hiervoor wordt bekeken of het mogelijk is om weer een vergelijkbaar inkomen te verwerven (bijvoorbeeld in loondienst). Ook zal er gekeken moeten worden of de opdrachten voor ZZP’ers en ondernemers na de coronacrisis weer kunnen worden hervat waardoor de omzet op een vergelijkbaar niveau uitkomt. Als er sprake is van niet verwijtbaar en niet (op korte termijn) voor herstel vatbaar inkomensverlies kan de alimentatie gewijzigd worden. Kinder- en partneralimentatie kan op twee manieren worden gewijzigd: in onderling overleg of door de rechter.

Is stopzetting of eenzijdige wijziging van de alimentatie mogelijk bij verlaging van het inkomen?

Het is niet mogelijk om zonder overleg de betaling van een vastgestelde onderhoudsbijdrage eenzijdig stop te zetten of te wijzigen. Ook niet als er sprake is van substantiële inkomensderving. Aangezien alimentatie-afspraken die tijdens de scheiding in een convenant of ouderschapsplan zijn vastgelegd bindend zijn. Hiervan kan niet zonder overleg worden afgeweken. Doet u dit wel, dan kan de onderhoudsgerechtigde het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of de deurwaarder inschakelen om de bijdrage alsnog in te vorderen. Het is dus raadzaam om meteen actie te ondernemen en in overleg te treden met uw ex-partner indien u problemen voorziet omtrent de alimentatiebetaling.

Wijziging van de alimentatie in onderling overleg

(Ex-)partners kunnen de kinder- en partneralimentatie wel in onderling overleg wijzigen of stopzetten. De wijziging hoeft niet blijvend van aard te zijn. Het is ook mogelijk om tijdelijke afspraken te maken, bijvoorbeeld voor de duur van de coronacrisis. Het vastleggen van de nieuwe (tijdelijke) afspraken voorkomt onduidelijkheid en onenigheid in de toekomst. Als het lastig is om in gezamenlijk overleg afspraken te maken, dan kan een advocaat of mediator hulp bieden.

Wijziging van de alimentatie door de rechter

Als het niet mogelijk is om in onderling overleg (tijdelijke) afspraken te maken, dan kan een procedure worden gestart bij de rechtbank. Echter moet men ervan bewust zijn dat de rechtbank zelden of nooit bepaalt dat een alimentatiewijziging terugwerkende kracht heeft en moet men er dus rekening mee houden dat reeds betaalde alimentatie in beginsel niet terugbetaald hoeft te worden. De rechtbank zal dit echter van geval tot geval beoordelen. Daarbij is het nog van belang om op te merken dat indien de verlaging van het inkomen van beperkte duur is (bijvoorbeeld de arbeidstijdverkorting) en het inkomen zich binnen redelijke tijd toch weer herstelt; het de vraag is of een procedure dan wel zinvol is.

Mocht u hulp nodig hebben bij een (tijdelijke) wijziging van de partner- en/of kinderalimentatie, dan is het altijd mogelijk om nader advies in te winnen bij een van onze familierechtadvocaten. Wij helpen u dan graag verder.