Als ouders gaan scheiden moeten er afspraken gemaakt worden over de kinderen. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De ouders hebben hierbij de mogelijkheid om te kiezen voor een regeling van co-ouderschap.

Wat houdt co-ouderschap in?

Bij co-ouderschap is er sprake van een regeling, waarbij de zorg- en opvoedingstaken zo veel als mogelijk gelijkelijk worden verdeeld. De manier waarop dit wordt ingedeeld mogen de ouders zelf beslissen. Een co-ouderschapsregeling is niet wettelijk vastgelegd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de kinderen de ene week bij de vader en de andere week bij de moeder verblijven. Ook is het mogelijk om de week op te delen.

Financiële gevolgen co-ouderschap

Indien de ouders een regeling van co-ouderschap overeenkomen dient er wel rekening te worden gehouden met de financiële gevolgen van deze regeling.

Als er sprake is van een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken kan er desondanks nog steeds sprake zijn van kinderalimentatie. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als één van de ouders een hoger inkomen heeft dan de andere ouder. Het verschil in inkomen wordt dan gecompenseerd door de ouder met het hoogste inkomen. De kinderen dienen immers bij beide ouders op een redelijk welstandsniveau te kunnen leven.

Verder dient men er rekening mee te houden dat het mogelijk is om de kinderbijslag te splitsen bij co-ouderschap. U kunt hier samen voor kiezen en dit dan doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB gaat uit van co-ouderschap als:

  • de ouders gescheiden van elkaar leven;
  • de ouders de kinderen in gelijke mate verzorgen en opvoeden, hetgeen betekent dat de kinderen ongeveer even vaak bij de ene ouder en andere ouder verblijven;
  • deze afspraken zijn vastgelegd in een uitspraak van de rechtbank of een overeenkomst. Hierbij kunt u denken aan een ouderschapsplan.

Tot slot dient u er nog rekening mee te houden dat de belastingdienst ook nog afwijkende regels heeft bij co-ouderschap voor o.a. het kindgebonden budget, de inkomensafhankelijke combinatiekorting én de kinderopvangtoeslag.

U bent voor de Belastingdienst een co-ouder als:

  • uw kind tenminste 3 dagen per week bij u én tenminste 3 dagen per week bij uw ex-partner woont, of;
  • uw kind de ene week bij u en andere week bij uw ex-partner woont.

Het maakt daarbij niet uit bij wie het kind staat ingeschreven.

Als u co-ouder bent kunnen de beide ouders aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Ieder voor het eigen deel van de kosten. De ouders hebben samen recht op maximaal 230 uur per kind per maand aan kinderopvangtoeslag.

Ook heeft u mogelijk toch recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting, ondanks dat uw kind op het adres van uw ex-partner staat ingeschreven. Dit recht bestaat als u door de belastingdienst wordt aangemerkt als co-ouder, zoals hiervoor omschreven. 

Tot slot is het mogelijk om kindgebonden budget te krijgen voor het kind waarvoor u ook de kinderbijslag ontvangt. U kunt alleen beiden kindgebonden budget krijgen als u meer dan één kind hebt en allebei kinderbijslag krijgt voor één van de kinderen.

Laat u goed adviseren als u een regeling van co-ouderschap wenst aan te gaan of als u co-ouder bent. Het kan veel verschil maken.