Als de ouders uit elkaar gaan, kan er bij één van hen of bij beiden de wens (of noodzaak) bestaan om met de kinderen te verhuizen. Wanneer beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag over de kinderen, is er voor een verhuizing met de kinderen de toestemming van de andere ouder óf vervangende toestemming van de rechter nodig.

CRITERIA

In de jurisprudentie is uitgewerkt aan welke criteria de verhuizende ouder met ouderlijk gezag dient te voldoen om met de kinderen te kunnen verhuizen, te weten:

– De noodzaak om te verhuizen (sociaal of economisch);
– De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
– De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
– De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
– De rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
– De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
– De frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
– De leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
– De (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Bij de beoordeling van een dergelijke verhuiskwestie door de rechter, is het uitgangspunt dat het belang van het kind voorop staat. Echter kunnen in sommige gevallen andere belangen alsnog doorslaggevend zijn c.q. zwaarder wegen, zoals het belang van de verhuizende ouder of het belang van de niet-verhuizende ouder. Uit de jurisprudentie blijkt dat veel verschillende omstandigheden een rol spelen en iedere zaak is weer anders. Er kan dan ook niet in algemene zin worden aangeven wanneer de rechter wel of niet vervangende toestemming voor de verhuizing zal verlenen.

BIJ VERHUIZING MET GERINGE AFSTAND VEELAL GEEN TOESTEMMING VEREIST

Daarnaast heeft te gelden dat niet voor iedere verhuizing de toestemming van de andere ouder benodigd is. Zo moet het in beginsel gaan om een verhuizing, die impact heeft op de wijze waarop ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag uitoefenen c.q. uitvoering geven aan de zorgregeling. Een verhuizing binnen de woonplaats of op geringe afstand van de oude woonplaats waardoor de zorgregeling en bijvoorbeeld opvang/school voor de kinderen niet verandert, wordt geacht te mogen plaatsvinden zonder toestemming van de andere ouder.

VERZOEK VERBOD TOT VERHUIZING

Wanneer de ouders er samen niet uitkomen en één van de ouders heeft de vrees dat de andere ouder alsnog zonder zijn/haar toestemming de verhuizing doorzet, kan de niet-verhuizende ouder met behulp van een advocaat een procedure starten bij de rechtbank. In die procedure wordt de rechter alsdan verzocht om aan de verhuizende ouder een verbod tot verhuizing op te leggen.

GEBOD TOT TERUGVERHUIZEN IN HET BELANG VAN HET KIND

Maar wat als de verhuizing van uw ex-partner met de kinderen al heeft plaatsgevonden zonder dat u of de rechter toestemming heeft gegeven? In dat geval is het zaak om zo snel mogelijk een juridische procedure te starten waarin de rechter wordt verzocht om reed verhuisde ouder een gebod tot terugverhuizing (al dan niet onder verbeurte van een dwangsom) op te leggen.

De reden dat dit zo snel als mogelijk moet gebeuren, is omdat uit de jurisprudentie blijkt dat wanneer de andere ouder al langere tijd met de kinderen in de nieuwe woonplaats woont, er geoordeeld kan worden dat de kinderen al geworteld zijn in hun nieuwe woonomgeving. Een terugverhuizing naar de eerdere woonplaats kan dan onder omstandigheden niet meer in het belang van de kinderen worden geacht. Dit heeft tot gevolg dat ondanks het feit dat er voor de verhuizing geen toestemming van de andere ouder, noch vervangende toestemming van de rechter is gegeven – en daarmee in strijd met het gezamenlijk gezag is gehandeld – de verhuizing toch in stand blijft, zie hiervoor bijvoorbeeld de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 7 november 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4094

ADVIES NODIG?

Voor vragen over een verhuiskwestie met kinderen kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u dan graag verder.